Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Przedszkole Włodowice - postępowanie rekrutacyjne

Strona główna » Aktualności » Przedszkole Włodowice - postępowanie rekrutacyjne

1. Do Przedszkola we Włodowicach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Włodowice.
2. Dzieci, które są mieszkańcami  gminy Włodowice i będą realizować  w roku szk. 2014/15 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie  z zapisem ustawy  o systemie oświaty, mają zapewnione miejsce w placówkach oświatowych na terenie gminy Włodowice.
3. Dzieci przyjmowane są do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na wniosek rodziców.


4. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziału przedszkolnego przeprowadza się w miesiącu marcu na kolejny rok szkolny.
5. O przyjęciu dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
6.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość , określoną liczbą punktów:
1) wielodzietność rodziny kandydata – 20 pkt,
2) niepełnosprawność kandydata – 20 pkt,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 20 pkt,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 20 pkt,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 20 pkt,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 20 pkt,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 20 pkt.
7.W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 6  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący, o różnej wartości, określonej liczbą punktów:
1) Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą socjalną (asystent rodziny) - 8 pkt
2) Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szk. 2014/15 edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym  w szkole podstawowej – 8 pkt
3) Dziecko, u którego stwierdzono chorobę przewlekłą - 8 pkt
4) Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego / studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt
5) Zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej    (kryterium nie dotyczy oddziału przy  szkole podstawowej) - 1 pkt za każdą godzinę                                                                                       
6) Dziecko zamieszkałe w bliskiej odległości od przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dzieci których  rodzice/rodzic pracują w bliskiej odległości od przedszkola - 2 pkt
8.Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składa wniosek zawierający dane osobowe dziecka i  rodziców/opiekunów, który należy pobrać  w przedszkolu/szkole podstawowej lub ze strony internetowej przedszkola/ szkoły podstawowej.
9.Do  wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,  o których mowa w ust.6 i 7:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
d) dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
e) oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny
f)  zaświadczenie lekarskie
g) zaświadczenie potwierdzające  zatrudnienie/naukę lub prowadzenie gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica)
10.Dokumenty, o których mowa w ust.9 składa się w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
11. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziału przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez  dyrektora przedszkola/szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego.
12. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych a także sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
13.Rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
14.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa w ust.13, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.
15. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
16. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/ szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014r.
18. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzice są zobowiązani złożyć pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
19. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola we Włodowicach zobowiązani są do zawarcia umowy z przedszkolem.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 2495 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2014-03-03 15:12:13

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

  • DJI_0504
  • DJI_0503
  • DJI_0502
  • DJI_0501
  • DJI_0500
  • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna