Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Nabór na pracownika Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Strona główna » Aktualności » Nabór na pracownika Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ogłasza nabór na pracownika Biura w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba zatrudniona w Biurze Związku będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym między innymi koordynację prac związanych z:
 1. oceną formalną projektów,
 2. monitorowaniem listy projektów,
 3. przygotowaniem aktualizacji strategii ZIT w zakresie listy projektów.
 • Koordynację wsparcia kompetencyjnego reprezentantów członków Związku odpowiedzialnych za realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
 1. identyfikacja potrzeb w zakresie wsparcia kompetencyjnego,
 2. opracowanie programów wsparcia,
 3. kompleksowa organizacja szkoleń i warsztatów,
 4. działania promocyjne związane z wdrażanymi projektami.
 • Wspieranie obiegu informacji wśród członków Związku w kwestiach związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Udokumentowane, co najmniej 3 letnie doświadczenie:
  - w jednostkach sektora finansów publicznych,
  lub
  - w przygotowaniu wniosków w celu pozyskania środków europejskich oraz/lub realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych
 • Znajomość następujących dokumentów:
  -projekt rozporządzenia ogólnego KE na lata 2014 - 2020, Strategia Europa 2020,
  -projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z października 2013;
  -projekt Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z lipca 2013;
  -„Zasady Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w lipcu 2013 r.;
  - Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”;
  - Ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o samorządzie powiatowym

Wymagania dodatkowe:

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów WORD, EXCEL, POWER POINT
 • Znajomość języka obcego - preferowany angielski;
 • Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i otwartość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i staż pracy;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Informacje dodatkowe:

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

 • I etap – test merytoryczny
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Do testu merytorycznego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełnią wymagania dotyczące wykształcenia, stażu pracy oraz złożą wszystkie wymagane dokumenty.

Szczegółowy opis przebiegu naboru określa Regulamin naboru pracowników Związku Subregionu Centralnego zamieszony na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach z module Subregion Centralny.

Oświadczenia, CV, list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Nabór na pracownika Biura ZSC”, Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., adres mailowy w terminie do 27 marca 2014r. na adres:

 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Ul. Bojkowska 37, Budynek nr 3, pokój 101,44-100 Gliwice

lub też:

 • Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Pok. 370 Biuro Rozwoju Miasta

(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach)

Dodatkowe informacje:

 • Informacje na temat niniejszego konkursu tj. wyniki z poszczególnych jego etapów oraz wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej Miasta Gliwice w zakładce „Subregion Centralny”
 • Dokumenty, które wpłyną do Biura Związku po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Związku pod numerem telefonu /32/ 461 22 50.
 • Nadesłane oferty nie będą odsyłane.
 • Miejsce świadczenia pracy: Gliwice, ul. Bojkowska 37
ZAŁĄCZNIKI

czytano: 2016 razy

autor: wlodowice.pl

data dodania: 2014-03-17 08:28:33

Linki


Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

tel.: (34) 315-30-01, (34) 315-30-30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

 • DJI_0504
 • DJI_0503
 • DJI_0502
 • DJI_0501
 • DJI_0500
 • DJI_0499
Gmina Włodowice położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Jej największym bogactwem są walory krajobrazowe - tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów oraz zróżnicowana szata roślinna doskonale zaspokoi potrzeby turystów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie – m.in. istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej oraz wędkarstwa.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna